0212 286 41 41

TEMPO ÇAĞRI MERKEZİ VE İŞ SÜREÇLERİ DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ TİC.A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bu metnin amacı, kişisel verilerinizin azami güvenliğinin sağlanması hususunda, KVK Kanunu ve bu Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak sizleri bilgilendirmektir. TEMPO olarak vermiş olduğumuz hizmetlere ve diğer ticari faaliyetlerimize bağlı olarak; sözlü, yazılı, elektronik ortam, internet sitesi gibi kanallar aracılığı ile temin edilen kişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenen çerçeveye uygun olarak kaydedilebilmekte, saklanabilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılabilmekte ve Kanun’un izin verdiği diğer şekillerde işlenebilmektedir.

Gizlilik Politikamız

Kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Kişisel verileriniz, sağladığımız hizmete ve ticari faaliyetlerimize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; çağrı merkezi, internet sitesi, kısa mesaj, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, web sitelerimizi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hizmetimizi kullanımınız sırasında temin edilen kişisel verileriniz ya da web sitemizi kullanımınız sırasında kullanılan cookie’ler (çerezler) vasıtasıyla üretilen diğer verileriniz; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilmektedir.

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Size sunduğumuz hizmetleri ifa edebilmek adına, hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (idari süreçlerimiz, lokasyonlarımızın fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, müşteri/tedarikçi/çalışan vb. değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarımızın yürütülmesinin temini, sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla, gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde, hizmet alınan/verilen iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde temin edilen kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz hizmetlerin, belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerimizin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kişisel veri sahibi,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi, “Gülbahar Mah. Ali Meriç İş Merkezi Kat:1-3 D.6-13 Uysal Sok. 34394 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL” adresine ıslak imzalı olarak, info@tempocagri.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak yada noter kanalı ile gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVKK Başvuru Formu

Facebook'ta Tempo